Шумілова А. - Персональні бібліографічні покажчики: специфіка структури і змісту (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 51)Ukrainian English

Шумілова А.

Персональні бібліографічні покажчики: специфіка структури і змісту

Рубрика: Розділ II. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: У статті висвітлено особливості персональних покажчиків як наукового продукту та засобу формування позитивного іміджу вченого Національної академії наук України. Наголошено на специфіці структури і змісту персональних покажчиків.

Ключові слова: біобібліографія, бібліографія, персональні покажчики, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.Цитованість авторів публікації:
 • Шумілова А. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Шумілова А. Персональні бібліографічні покажчики: специфіка структури і змісту / А. Шумілова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 51. - С. 278-289. doi: https://doi.org/10.15407/np.51.278


Бібліографія:

 1. Биобиблиографический указатель : рекомендации по составлению и оформлению. Сост. : В. Альберт, В. Кабкова. 2-е изд., перераб. и доп. Киев : Наук. думка, 1988. 58 с.
 2. Блиндарук С. В. Біобібліографічні покажчики у фондах відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ : нові надходження. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/3667 (дата звернення: 03.07.2018).
 3. Гутник Л. Бібліографічні та біобібліографічні покажчики діячів науки України. Енциклопедичний вісник України : збірник наукових праць 2009. Число 1. С. 63–78. Бібліогр. : 9 назв.
 4. Добко Т. В. Бібліографія. Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2003. Т. 2. С. 863–864.
 5. Луговський О. Г. Біобібліографія і бібліографічна діяльність учених-природознавців УАН – АН УРСР (1918–1941) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». Київ, 2005. 20 с.
 6. Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; уклад. : М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. Київ, 2010. 472, [1] с.
 7. Положение Президиума АН УССР «Об издании работ в серии «Биобиблиография ученых Украинской ССР»» от 09.07.1986 № 276. Арх. Президії НАН України. Ф. 251-р. Оп. 7. Од. зб. 4 (діловодна).
 8. Складання бібліографічних посібників : інформаційно-методичні матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Калганова ; наук. ред. В. Кононенко. Київ, 2015. 80 с.
 9. Укладання персонального біобібліографічного покажчика : бібліографічно-методичні видання / М-во аграр. політики та продовольства України, Він. нац. аграр. ун-т, Б-ка ; упоряд. О. А. Шевчук ; ред. : Н. Г. Дудкевич, Л. В. Кулакевич ; відп. за вип. М. В. Кондратова. Вінниця : ВНАУ, 2014. 12 с. (Бібліотечна справа).
 10. Швецова-Водка Г. М. Персональна та біобібліографія : термінологічні мітки. Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями : матеріали міжнародного семінару-тренінгу (Харків, 4 квітня 2013 р.). Харків, 2013. С. 46–53.
 11. Шумілова А. В. Персональні покажчики у фондах відділу довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ : нові надходження. URL http://www.nbuv.gov.ua/node/2612 (дата звернення 03.06.2018).
 12. Щитинська Г. М. Методика укладання біобібліографічних покажчиків з досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки. Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (25 жовтня 2012 р., Львів, Україна). Львів, 2012. С. 482–490.
 13. Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія : термінологічний аналіз. Бібліотечний вісник. Київ, 2014. № 5. С. 24–29.
 14. Яценко О. Персональні бібліографічні покажчики - важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2011. Вип. 31. С. 461–475. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_40 (дата звернення 05.06.2018).