Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань

  • Редколегія приймає до розгляду як фахові лише ті  статті, які відповідають вимогам постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р.  № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (п. 3), а саме  наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

  • Статті приймаються разом із рецензією. Електронною поштою надсилати рецензію у форматі .*jpg.
  • Обов’язково надавати для зв’язку з редколегією та редакцією свій номер телефона,  е-mail.
  • Статті мають містити УДК; ім’я та прізвище автора; відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, де працює автор); назву статті; анотацію мовою статті (не менше 500 знаків) та ключові слова (3–8).
  • Обсяг статті – 12–15 сторінок. Текст має бути набраний у форматі rtf у текстовому редакторі Microsoft Word (до версії 7.0). Гарнітура – Times New Roman, кегль шрифта – 14, інтерліньяж – 1,5.
  • Рисунки подавати у форматах .*tif, .*jpg, .*psd. окремими файлами.
  • Таблиці набирати у форматі MS Word.
  • Якщо стаття містить спеціальні шрифти, обов’язково слід надавати файли цих шрифтів.
  • Посилання на джерело подавати у квадратних дужках. Списки використаних джерел слід оформлювати згідно із ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Для міжнародних наукометричних баз даних після Списку використаних джерел окремим списком надати  References – транслітерований латиницею Список використаних джерел. Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (Стандарт – Паспортна транслітерація, КМУ 2010), для російськомовних – http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (Стандарт – загранпаспорт). References має бути оформлений за міжнародним стандартом APA (Americаn Psychological Association Style). Інформація щодо APA на сайті НБУВ http://nbuv.gov.ua/node/929, також див.: http://www.library.cornell.edu/research/citation/apa.

Автоматично список використаних джерел відповідно до стандарту APA можна оформити на сайтах: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book та http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

  • У кінці статті англійською мовою надати резюме статті (короткий підсумковий виклад статті). Цей блок має містити такі елементи: ім’я та прізвище автора; відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи); назва статті; власне текст резюме (не менш як 1800 знаків); ключові слова (3–8).

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.