Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань

 

  • Редколегія приймає до розгляду як фахові лише ті  статті, які відповідають вимогам постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р.  № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (п. 3), а саме  наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

  • Обов’язково надавати для зв’язку з редколегією та редакцією свій номер телефона,  е-mail.
  • Статті мають містити УДК; ім’я та прізвище автора; відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, де працює автор); назву статті; анотацію мовою статті (не менше 500 знаків) та ключові слова (3–8).
  • Обсяг статті – 12–15 сторінок. Текст має бути набраний у форматі rtf у текстовому редакторі Microsoft Word (до версії 7.0). Гарнітура – Times New Roman, кегль шрифта – 14, інтерліньяж – 1,5.
  • Рисунки подавати у форматах .*tif, .*jpg, .*psd. окремими файлами.
  • Таблиці набирати у форматі MS Word.
  • Якщо стаття містить спеціальні шрифти, обов’язково слід надавати файли цих шрифтів.
  • Посилання на джерело подавати у квадратних дужках. Списки використаних джерел слід оформлювати згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)».

Для міжнародних наукометричних баз даних після Списку використаних джерел окремим списком надати  References – транслітерований латиницею Список використаних джерел. Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (Стандарт – Паспортна транслітерація, КМУ 2010), для російськомовних – http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (Стандарт – загранпаспорт). References має бути оформлений за міжнародним стандартом APA (Americаn Psychological Association Style). Інформація щодо APA на сайті НБУВ http://nbuv.gov.ua/node/929, також див.: http://www.library.cornell.edu/research/citation/apa.

Автоматично список використаних джерел відповідно до стандарту APA можна оформити на сайтах: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book та http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

  • У кінці статті англійською мовою надати резюме статті (короткий підсумковий виклад статті). Цей блок має містити такі елементи: ім’я та прізвище автора; відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи); назва статті; власне текст резюме (до 1800 знаків); ключові слова (3–8).

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Розміщення статей у збірнику безкоштовне.

Приклади бібліографічних записів

Книга

Алашеева С. А. Система подготовки кадров по библиотечно-информационному делу в ФРГ / С. А. Алашеева. – Москва : Литера, 2009. – 160 c.

Стаття в періодичному виданні

Кунанець Н. Е. Проблемно-орієнтовані бібліотекарі: досвід минулого та вимоги сучасності / Н. Е. Кунанець, Н. Веретеннікова // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2013. – Спецвип. 40. – С. 138–146.

Автореферат дисертації

Макаренко П. Д. Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури системи інтелектуальної власності України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 / Макаренко Павло Дмитрович ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 22 с.

Тези доповідей, матеріали конференцій

Половинчак Ю. Н. Продукция информационно-аналитических центров библиотек / Ю. Н. Половинчак ; Междунар. ассоц. акад. наук, Рос. акад. наук // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 280-летию академического книгоиздательства в России : материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 18–19 дек. 2008 г.). – Москва : Наука, 2008. – 431 с.

Електронні ресурси

Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. Бачинська // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 3. – С. 32–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2015_3_10.pdf. – Назва з екрана.

Вступ на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році [Електронний ресурс] // Держ. ун-т телекомунікацій : офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/ua/369-vstup-na-navchannya-dlyazdobuttya-stupenya-.... – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.02.2017.

Зразки References у стилі APA (American Psychological Association)

Книга

Alasheeva, S. A. (2009). Systema podgotovky kadrov po bibliotechno-informatsyonnomu delu v FRG: nauchno-praktіcheskoe posobie [The system of training personnel in the library and information business in Germany: a scientific and practical guide]. Moscow [in Russian].

Стаття в періодичному виданні

Kunanets, N. E., Veretennikova, N. (2013). Problemno-oriientovani bibliotekari: dosvid mynuloho ta vymohy suchasnosti [The prolem-oriented librarians: the experience of the past and the demands of the modern life]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury − Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture, Special issue 40, pp. 138−146 [in Ukrainian].

Автореферат дисертації

Makarenko, P. D. (2016). Biblioteka yak skladova informatsiinoi infrastruktury systemy intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [Library as a component of the information infrastructure of intellectual property of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [іn Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Polovinchak, Yu. N. (2008). Produkciia informacionno-analiticheskih centrov bibliotek [Products of research and information centers of libraries]. Mezhdunarodnaia assotsiatsiia akademii nauk, Rossiiskaia akademiia nauk. Proceedings from Book culture: Experience of the past and problem of contemporaneity: To the 280year of academic publishing house in Russia’08: Mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsiia (Moskva, 18–19 dekabria 2008 hoda) – International scientific conference. Moscow: Nauka [in Russian].

Електронні ресурси

Bachynska, N. (2015). Bazovi kontseptsii modernizatsii vyshchoi bibliotechnoi osvity v Ukraini [Basic concepts of modernizing viscous bibliotech osvity in Ukraine]. Visnyk Knyzhkovoi palaty − Bulletin Book Chamber, no. 3, pp. 32–35 [in Ukrainian].

Vstup na navchannia dlya zdobuttia stupenia «Bakalavr» na osnovi povnoi zahalnoi serednoi osvity u 2017 rotsi [Admission to study for a degree «Bachelor» on the basis of complete secondary education in 2017]. dut.edu.ua. Retrieved from http://www.dut.edu.ua/ua/369-vstup-na-navchannya-dlya-zdobuttya-stupenya... [in Ukrainian].