Загальні вимоги

Редакція наукового збірника у своїй діяльності керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

До публікації приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які становлять оригінальні наукові дослідження, що раніше ніде не друкувалися.

Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань

  • Редколегія приймає до розгляду як фахові лише ті  статті, які відповідають вимогам постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р.  № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (п. 3), а саме  наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

  • Публікація статей безкоштовна.
  • Обов’язково надавати для зв’язку з редколегією та редакцією свій номер телефона,  е-mail.
  • Статті мають містити УДК; ім’я та прізвище автора; відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса установи, де працює автор, ідентифікатор ORCID, Web of Science Researcher ID, Scopus ID, е-mail); назву статті; анотацію мовою статті (не менше 500 знаків) та ключові слова (3–8).
  • Обсяг статті – 12–15 сторінок. Текст має бути набраний у форматі rtf у текстовому редакторі Microsoft Word (до версії 7.0). Гарнітура – Times New Roman, кегль шрифта – 14, інтерліньяж – 1,5.
  • Рисунки подавати у форматах .*tif, .*jpg, .*psd. окремими файлами.
  • Таблиці набирати у форматі MS Word.
  • Якщо стаття містить спеціальні шрифти, обов’язково слід надавати файли цих шрифтів.
  • Посилання на джерело подавати у квадратних дужках. Списки бібліографічних посилань слід оформлювати згідно із ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Вказувати цифрові ідентифікатори об’єкта (DOI), присвоєні науковим публікаціям, на які дається посилання.

Для міжнародних наукометричних баз даних після Списку бібліографічних посилань окремим списком надати  References – транслітерований латиницею Список бібліографічних посилань. Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (Стандарт – Паспортна транслітерація, КМУ 2010), для російськомовних – http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (Стандарт – загранпаспорт). References має бути оформлений за міжнародним стандартом APA (Americаn Psychological Association Style). Інформація щодо APA на сайті НБУВ http://nbuv.gov.ua/node/929, також див.: http://www.library.cornell.edu/research/citation/apa.

Автоматично список бібліографічних посилань відповідно до стандарту APA можна оформити на сайтах: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book та http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual. Вказувати цифрові ідентифікатори об’єкта (DOI).

  • У кінці статті англійською мовою надати резюме статті (короткий підсумковий виклад статті). Цей блок має містити такі елементи: ім’я та прізвище автора; відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи); назва статті; власне текст резюме (обсягом не менш як 1800 знаків), ключові слова (3–8).

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.