Шумілова А. - Відображення творчості репресованих українських письменників у бібліографічних покажчиках (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 56)Ukrainian English

Шумілова А.

Відображення творчості репресованих українських письменників у бібліографічних покажчиках

Рубрика: Розділ 3. Довідково-бІбліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: У статті проаналізовано бібліографічні джерела літературознавчої галузі, в яких відображено творчість репресованих українських письменників. Висвітлено складні історичні умови розвитку літературного процесу в Ук раїні у 20–30-х роках ХХ ст. Увагу зосереджено на фонді бібліографічних посібників Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадськ ого, в яких відображено доробок репресованих письменників. Опрацювання та поширення цієї інформації має актуальне значення для розвитку нашого суспільства.

Ключові слова: бібліографічні покажчики, українські письменники, політичні репресії.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Шумілова А. Відображення творчості репресованих українських письменників у бібліографічних покажчиках / А. Шумілова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 416-434. doi: https://doi.org/10.15407/np.56.416


Бібліографія:

 1. Амонс, А. І. Видання, пов’язані з реабілітацією жертв політичних репресій в Україні. Історія України: Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. Київ, 2004. Вип. 25. С. 346–386.
 2. Бібліологичні вісти 1923 / передм. Я. Р. Дашкевича ; відп. за вип. М. М. Романюк. Львів, 1999. Кн. 1. 23 с.; Кн. 2. 27 с.; Кн. 3. 63 с.; Кн. 4. 123 с. Перевидання Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України.
 3. Бібліографія української літератури та літературознавства за 1928 рік / склала В. В. Шпілевич. Харків ; Київ : ДВУ, 1930. 299 с. (Тр. Ін-ту книгознавства; Т. 3).
 4. Гришина, Т. А. Відображення розвитку українського письменства (1917–1943 рр.) у сучасних бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 51. С. 290–308.
 5. Дацькова, Н. Українська літературна бібліографія 20–30 років : проблеми ретроспективного докомплектування ДБФ. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2000. Вип. 5. С. 260–267.
 6. Добко, Т. В., Шкаріна, В. А. Покажчики змісту українських часописів – складова національної бібліографії України. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 3. С. 6–13.
 7. Іваниця, Г. Микола Зеров. Голос Друку : критико-бібліограф. часоп. Харків : Всеукр. Держ. Вид-во, 1921. Кн. 1. С. 187–188.
 8. Завдання книги / ред. Книга : місячник літератури, критики й бібліографії. Харків : Книгоспілка, 1923. Ч. 1 : січень–лютий. С. 3–4.
 9. Книги і долі. Митці Розстріляного Відродження : біобібліогр. покажч. / упоряд., [ст.] від авт. Г. І. Єфімова ; передм. О. Ботушанська ; наук. консультант Г. Д. Зленко ; Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. Одеса, 2002. 368 с.
 10. Книги і долі. «Ніколи час не перекреслив…» : бібліогр. покажч. / упоряд. Г. І. Єфімова ; відп. ред. Л. В. Арюпіна ; Одес. нац. наук. б-ка. Одеса, 2018. 320 с.
 11. Лейтес, А. Десять років української літератури (1917–1927) : у 3-х т. / Ін-т Т. Шевченка ; М. Яшек ; за заг. ред. С. Пилипенка. Харків : Держ. видво України, 1928. Т. 1: Біобібліографічний опис. 673 с.
 12. Лихолобова, З. Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні (переважно на матеріалах Донбасу). Донецьк : ДонДУ, 1996. 145 с.
 13. Письменники-лауреати літературної премії імені Валер’яна Поліщука: до 30-річчя від дня заснування премії : біобібліогр. покажч. / Рівн. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: В. В. Максимчук, Н. А. Юшкова. Рівне : М. Дятлик, 2013. 164 с.: іл. (Серія «Славетні земляки»).
 14. Повернуті імена : рек. бібліогр. покажч. / М-во культури України ; Держ. б-ка України ; авт.-складачі: Г. І. Гамалій, М. Ф. Дроб’язко, В. О. Кононенко [та ін.]. Київ. Вип. 1. 1993. 124 с. ; Вип. 2. 1993. 78 с. ; Вип. 3. 1994. – 85 с. ; Вип. 4. 1995. 53 с.
 15. Рева, Л. Г. Бібліографічні та довідкові джерела української літературної біографіки кінця ХХ – початку ХХІ століття. Українська біографістика. 2010. Вип. 7. С. 334–345.
 16. Редакційна колегія [Прийдешний А. (Приходько)]. Замісць передмови. Голос друку : критико-бібліогр. часоп. Харків : Всеукр. Держ. Вид-во, 1921. Кн. 1. С. 5.
 17. Репресовані письменники Тернопільщини : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. М. В. Друневич ; вступ. ст. П. М. Бубній. Тернопіль, 2000. 53 с.
 18. Розстріляне відродження. URL: https://studopedia.su/16_153077_ literaturni-obiednannya.html (дата звернення 01.02.2020).
 19. Розстріляне слово: письменники Прикарпаття – жертви сталінських репресій / Івано-Франк. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка, Обл. наук.метод. центр народ. творчості і культурно-освіт. роботи ; Г. В. Горбань, Л. М. Батюженко. Івано-Франківськ, 1992. 19 с.
 20. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / упоряд. В. А. Просалової. Донецьк : Схід. видав. дім, 2012. 516 с.
 21. Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліогр. слов. / авт. вступ. ст. Ф. Погребенник ; авт.-уклад.: О. Білик, Г. Гамалій, Ф. Погребенник ; НПБ України. Київ. Ч. 1 (А–К). 2006. 196 с.; Ч. 2 (Л–Я). 2007. 252 с.
 22. Українські письменники : покажч. бібліогр. посіб. / Нац. парламент. б-ка України ; упоряд.: Є. К. Бабич, І. О. Негрейчук. Київ, 1995. 73 с.
 23. Устиновський, Д. В. Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персонологічної інформації. Українська біографістика. 2005. Вип. 3. С. 287–301.
 24. У терновому колі: Одеська письменницька організація у 1920–1950 рр. : біобібліогр. покажч. / упоряд. Г. І. Єфімова ; Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. Одеса, 2011. 172 с.
 25. Цвілюк, С. А. Трагедія нескореної нації: політичний і національний терор України в період сталінського тоталітаризму : монографія / голов. ред. Ж. Б. Мельниченко. Вид. 2-ге, допов. Одеса : Астропринт, 2008. 264 с.
 26. Ченцов, В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки : монографія. = Chentsov V. Political repressions in the Soviet Ukraine in the 20-th / наук. ред. П. Т. Тронько ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. Тернопіль, 2000. 482 с.
 27. Шевченко, Л. А. Інтелігенція України – жертва тоталітаризму. Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20–80-ті роки : матеріали міжнарод. наук. конф. (15–16 вересня 1994 р.). Київ, 1998. С. 72–86.