Клименко О. - Кодифікація вивчення бібліотеки як об'єкта бібліотекознавства в системі наукових комунікацій, Сокур О. (2020)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2020, Вип. 60)Ukrainian Russian English

Клименко О., Сокур О.

Кодифікація вивчення бібліотеки як об'єкта бібліотекознавства в системі наукових комунікацій

Рубрика: Розділ 1. Сучасні моделі діяльності бібліотек як наукових і соціокультурних центрів

Анотація: У статті репрезентовано кодифікацію актуальних підходів до вивчення бібліотеки як об’єкта бібліотекознавства, які утвердилися на сучасному етапі розвитку бібліотечної науки. Аргументовано тезу, що представлені напрацювання у світлі проблеми, винесеної в заголовок, з одного боку, фактично не враховують взаємодії бібліотек як фундаменту реалізації їхньої місії, з іншого – представляють різноплановість еволюції бібліотеки як об’єкта бібліотекознавства в часі й просторі в контексті суспільних трансформацій.

Ключові слова: бібліотекознавство, об'єкт бібліотекознавства, бібліотека, функція, модель, система.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Клименко О. Кодифікація вивчення бібліотеки як об'єкта бібліотекознавства в системі наукових комунікацій / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 60. - С. 49-61. doi: https://doi.org/10.15407/np.60.049


Бібліографія:

 1. Антонов В. М., Нестеренко В. Г., Антонова-Рафі Ю. В. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні (інноваційні технології та застосування) : монографія. Київ : Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2013. 207 с.
 2. Артемов Ю. І. Концептуальна модель бібліотеки суспільства знань. Наук. праці Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2010. Вип. 2. С. 66–71.
 3. Бруй О. М. Збалансована система показників у стратегічному управлінні бібліотекою : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2018. 283 c.
 4. Ванеев А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика. СПб : Профессия, 2004. 368 с.
 5. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. Київ : Академперіодика, 2014. 362 с.
 6. Давидова І. О. Управління системними трансформаціями бібліотек: до питання наукової організації управління. Вісн. Харк. держ. акад. культури. 2014. Вип. 45. С. 78–84.
 7. Карташов Н. С. Взаимодействие научных библиотек как фактор наиболее полного удовлетворения информационных потребностей ученых и специалистов : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 05.25.03. Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина. М., 1978. 33 с.
 8. Кунанець Н. Соціокомунікативний підхід у дослідженні історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону. Вісн. КНУКіМ. Сер.: Соц комунікації. 2013. Вип. 1. С. 114–119.
 9. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Пед. думка, 2001. 516 c.
 10. Різун В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій. Психолінгвістика. 2012. Вип. 10. С. 305–314.
 11. Слободяник М. С. Системно-функциональная модель библиотеки. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. Тема 2003 года: Библиотека и доступность информации в современном мире: электронные ресурсы науке, культуре и образованию : труды конф. 10-я юбилейн. Междунар. конф. «Крым 2003» (Судак, 7–15 июня 2003 г.). М. : ГПНТБ России, 2003. Т. 2. С. 759–760.
 12. Соколов А. В. Информационный подход к документальной коммуникации. Л. : ЛГИК, 1988. 85 с.
 13. Столяров Ю. Н. Библиотека – двухконтурная система. Науч. и техн. б-ки. 2002. № 11. С. 5–24.
 14. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; гол. ред. В. І. Шинкарук та ін. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
 15. Хавкина Л. Б. Научная разработка вопросов библиотековедения. Труды первой конференции научных библиотек. М., 1926. С. 29–33.
 16. Шрайберг Я. Л. Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий : ежегодный доклад. Науч. и техн. б-ки. 2002. № 1. С. 25–47.