Шумілова А. - Відображення наукового доробку Дмитра Івановича Багалія у бібліографічних покажчиках (2022)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2022, Вип. 66)Ukrainian English

Шумілова А.

Відображення наукового доробку Дмитра Івановича Багалія у бібліографічних покажчиках

Рубрика: Розділ 3. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Анотація: Метою статті є відображення вагомого внеску вченого у розвиток історичної науки в Україні, висвітлення наукового доробку Дмитра Івановича Багалія у бібліографічних виданнях та аналіз аспектів зв’язку діяльності видатного українського історика, академіка з бібліографією. Методи дослідження. Застосовано загальнонаукові методи системного й історичного підходів; емпіричні методи опису та моделювання; аналітико-тематичний метод; джерелознавчий і статистичний аналіз. Наукова новизна. У першій частині статті проаналізовано науковий та бібліографічний доробок Д. І. Багалія: монографії, покажчики, огляди, рецензії, списки літератури. Відображено вагомий внесок ученого у розвиток української науково-допоміжної бібліографії. У другій частині репрезентовано комплекс наукових та бібліографічних джерел, якіє складником фондів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. Проаналізовано персональні бібліографічні покажчики академіка Дмитра Багалія. Окреслено перспективу формування найповнішої на сьогоднішній день наукової бібліографії вченого. Висновки. Висвітлено науковий доробок Дмитра Івановича Багалія, засвідчений великою кількістю ґрунтовних праць.Оглянувши значний документальний масив джерел про життя і діяльність видатного українського історика, можна сказати, що історіографія є доволі нечисельною і не охоплює усіх аспектів його різноманітної наукової та громадської діяльності, зокрема перебування на посадах ректора Харківського університету та міського голови Харкова, літературну творчість. Уваги дослідників потребують і напрацювання Д. І. Багалія у галузі археографії, археології, архівознавства, етнографії тощо. Аналіз джерел, які містять бібліографічні відомості про праці академіка Дмитра Багалія, публікації про його життя і діяльність, дає підстави говорити про необхідність підготовки персонального бібліографічного покажчика вченого.

Ключові слова: персональна бібліографія, біобібліографія, Д. І. Багалій, український історик, науковий прогрес, покажчики.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Шумілова А. Відображення наукового доробку Дмитра Івановича Багалія у бібліографічних покажчиках / А. Шумілова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 66. - С. 363-380. doi: https://doi.org/10.15407/np.66.363


Бібліографія:

 1. Багалій Дмитро Іванович. Перші академіки (дійсні члени) Української Академії Наук: до 100-річчя Національної академії наук України : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / уклад.: Н.О. Бевз, Л. Р. Вартанова, Г. Л. Гордієнко, В. В. Луговська, О. Ю. Мінг ; Держ. наук.-техн. б-ка України ; Інформ.-бібліогр. від. Київ, 2018. С. 59–82.
 2. Березюк Н. М. Внесок вчених Харківського університету у становлення та розвиток наукової бібліотеки : [Д. І. Багалій та ін.]. Історія бібліотечної справи в Україні: матеріали регіон. міжвідом. наук. конф. Харків, 1994. С. 55– 65.
 3. Березюк Н. Невтомний працівник на бібліотечній "ниві": академік Дмитро Іванович Багалій. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. 2018.№ 1. С. 59–63.
 4. Богдашина О. М. Д. І. Багалій та його місце в українській історіографії. Науковий вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Історичні науки. 1998. Вип. 1. С. 8–12.
 5. Богдашина О. М. Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2017. Вип. 25.С. 98–107.
 6. Богдашина О. М. Слобідський літописець історії України Д. І. Багалій. Український історичний журнал. 2008. № 1. С. 88–112.
 7. Бордукова Н. Творчість Григорія Сковороди в рецепції Дмитра Багалія. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. 1999.Т. 8. С. 65–74.
 8. Автобіографія; Ювілейні матеріали; Бібліографія / Вибрані праці : у 6 т.НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; ХГІ "НУА" і Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків : Золоті сторінки,1999. Т. 1. 600 с. : іл.
 9. Воронов В. І. Внесок Д. І. Багалія в розробку джерелознавчих проблем історії України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. 2014. Т. 22. Вип. 22. С. 111–120.
 10. Гуменюк М. П. Библиография и библиотековедение в научном наследии акад. АН УССР Д. И. Багалея. Біля джерел українcької радянської бібліографії. Київ, 1991. С. 40–45.
 11. Д. І. Багалій : біобібліографія / упоряд.: Ю. Г. Шевченко, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. Вибрані праці : у 6 т. Харків, 1999. Т. 1. С. 473–576 (989 назв).
 12. Дмитро Іванович Багалій – професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. ун-т, Центр. наук. б-ка ; упоряд.: Ю. Г. Шевченко, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб ; наук. ред. В. В. Кравченко. Харків : ХДУ,1992. 122, [2] с.
 13. Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 210 років (1804–2014) [вебсайт] : бібліогр. покажч. / уклад. М. Г. Швалб, Ж. П. Корнєва, Р. А. Ставинська [та ін.] ; вступ. ст. І. К. Журавльової ; наук. ред. В. М. Грамма ; відп. ред. І. К. Журавльова. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. 282 с.
 14. Калінічева Г. Багалій Дмитро Іванович (1857–1932) : історик, громадський діяч. Видатні постаті України : біогр. довід. / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко [та ін.]. Київ : МАУП ; Кн. палата України, 2004. С. 51–57.
 15. Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період : нариси. Харків, 1971. 376 с.
 16. Кравченко В. В. Дмитро Іванович Багалій та його доба. Дмитро Іванович Багалій – професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. /упоряд. : Ю. Г. Шевченко, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб ; ХДУ, Центр. наук. б-ка. Харків, 1992. С. 4–7.
 17. Кравченко В. Історик для України [Д. І. Багалій]. Україна, Імперія, Росія : вибрані статті з модерної історії та історіографії. Київ, 2011. С. 133–196.
 18. Маркевич М. Постать Володимира Антоновича в історіографічній рефлексії Дмитра Багалія. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2012. Вип. 16. С. 251–260.
 19. Маркевич М. І. Дмитро Багалій – дослідник української історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. Черкаси, 2014. 20 с.
 20. Маркевич М. І. Дмитро Багалій – дослідник української історіографії : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. Черкаси, 2014. 200 с.
 21. Маслійчук В. Л. Спадщина Дмитра Багалія та сучасні дослідження історії Слобідської України. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. 2009. Т. 13. С. 3–10.
 22. Мяскова Т. Є. Науковий спадок Дмитра Івановича Багалія у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ: до 160-річчя від дня народж. вченого. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [вебсайт]. Київ, 2020.
 23. Просвита: очерки по истории украинской культуры / Д. И. Багалей ; предисл. Н. Сумцова ; Харьк. ист.-филолог. о-во. Харьков : Тип. "Печ. дело",1911 [обл. 1912]. LXXXVIII, 621 с., 1 л. портр. (Сборник Харьковского историко-филологического общества, изданный в честь проф. Д. И. Багалея (1880–1910 гг.). Т. 20).
 24. Сочинения, материалы, статьи и заметки, относящиеся к истории Харьковской губернии (бывшей Слободской Украины) с 1880 по 1885 год : библиогр. очерк. Харьковский календарь на 1886 г. Харьков, 1885. Отд. 9. С. 1–11.
 25. Спадщина Д. І. Багалія в контексті сучасності. Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. "Теоретичні та прикладні аспекти біографістики" : до 160-річчя від дня народж. Д. І. Багалія (7 листоп. 2017 р., м. Харків). Харків. нац. ун-т ім. В. І. Каразіна, Центр краєзнавства ім. акад. П. Т. Тронька, Центр укр. студій ім. Д. І. Багалія [та ін.]. Харків, 2018. 159 с.
 26. Стариков Г. Постать Д. І. Багалія в українській історіографії. Історіографічні дослідження в Україні. Київ, 2008. Вип. 19. С. 259–282.
 27. Стариков Г. М. Епістолярна спадщина Д. І. Багалія як джерело до вивчення наукового та громадського життя в Україні кінця XIX – першої третини XX ст. : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2011. 16 с.
 28. Чадаєва К. Ю. Літописець Слобідської України – Д. І. Багалій. Культурна спадщина Слобожанщини. Харків, 2016. Число 29 : Культура і мистецтво. Історичне краєзнавство. С. 126–131.
 29. Щербініна О. П. Бібліографія в науковій спадщині Д. І. Багалія. Вісник Харківської державної академії культури. 2001. Вип. 4. С. 49–64.
 30. Юрченко О. Академік Дмитро Іванович Багалій і Слобідська Україна. Прапор. 1988. № 6. С. 118–121.