Збірник наукових статей «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» започаткований 1998 року Національною бібліотекою України імені В.  І. Вернадського (НБУВ) та Асоціацією бібліотек України до 80-річчя НБУВ.

Перший випуск «Наукових праць» має назву «Бібліотека. Наука. Культура. Інформація». Видання створювалося як збірник наукових праць, який призначений усебічно розкривати роль бібліотеки у розвитку науки, культури, соціальних комунікацій, оперативно реагувати на актуальні проблеми бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, відбивати інноваційні процеси у розвитку технологій та інформаційної діяльності бібліотек.

«Наукові праці» мають на меті також підводити певний підсумок розвитку «бібліотечних наук» в Україні та за її межами, а також ініціювати пріоритетні напрями їх розвитку. У «Працях» публікуються найрізноманітніші за змістом і проблематикою статті, у яких досліджуються питання вдосконалення бібліотечного та науково-інформаційного обслуговування, бібліотечних інформаційних технологій і місце сучасної бібліотеки в електронному середовищі, у системі соціальних комунікацій; інформаційної діяльності бібліотек та їх роль у формуванні національного інформаційного простору, бібліографознавчі питання, проблеми використання інформації, яка зберігається в бібліотечних і архівних фондах тощо.

Чільне місце у збірнику відведено розкриттю унікальних та цінних фондів бібліотек, уведенню цього знання у сучасне наукове та соціокультурне середовище, осмислення рукописної, книжкової, архівної спадщини як культурного складника сучасного суспільства.

Багато публікацій у «Наукових працях» є результатом досліджень питань, спільних для бібліотечних та фахівців суміжних галузей: архівознавчі і документознавчі дослідження, джерелознавчі студії тощо.

Видаються і тематичні випуски: вип. 1 містить розділ, присвячений 80-річчю НБУВ; вип. 2 – розділ, присвячений 75-річчю Українського науково-дослідного інституту книгознавства (1922–1936); вип. 3 присвячений 1000-річчю літописання в Україні; вип. 4 – 425-річному ювілею Львівського Апостола Івана Федорова; вип. 10 – історії книги та друкарства, розвитку книгознавчої думки в Україні в XIX ст.; вип. 15 називається «Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучасність»; вип. 17 був присвячений дослідженню інноваційних технологій збереження документних фондів, а вип. 29 – темі управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки; 150-річчю від дня народження фундатора історичної картографії В. Кордту був присвячений розділ у вип. 31, 150-річчю заснування Російської державної бібліотеки – розділ у вип. 35; вип. 38 виданий під назвою «Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки».

Серед авторів публікацій – фахівці НБУВ, інших бібліотек, інформаційних центрів, наукових установ України та зарубіжних країн (США, Велика Британія, Німеччина, Польща, країни – члени СНД), викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів України та інших країн.

Усі випуски «Наукових праць» видаються і в електронній версії, які здаються на депозитарне зберігання у НБУВ (http://nbuv.gov.ua/j-tit/npnbuimviv).